Postupy
Postup pri všeobecnom záujme o poskytovanie sociálnej služby
1. Podanie "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" (tlačivo ,,Posúdenie odkázanosti,, v sekcii ,,Dokumenty,,)
Fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, podáva písomnú
žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na Odbor sociálny
Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským
samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu
posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti
na sociálnu službu.
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia je konanie o odkázanosti fyzickej
osoby na sociálnu službu ukončené. Predmetné právoplatné rozhodnutie fyzická osoba prikladá
k "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby".

2. Podanie "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" (tlačivo ,,Zabezpečenie poskytovania SS,, v sekcii ,,Dokumenty,,)
Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
v zariadení , podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.


Postup pri príjme do ŠZ
1. Fyzická osoba požiada odbor sociálny Úradu PSK o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
ku ktorej priloží zdravotný nález, potvrdenie o výške príjmu, rozsudok súdu o pozbavení
spôsobilosti na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka. (tlačivá v "sekcii Dokumenty ŠZ")
2. Na základe tejto žiadosti bude žiadateľovi vydaný Úradom PSK, odborom sociálnym posudok
odkázanosti a rozhodnutie 3. Žiadateľ si podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na odbor sociálny
Úradu PSK. (tlačivo v "sekcii Dokumenty ŠZ")


V prípade, že zariadenie má voľné miesto a žiadateľ podal kompletnú žiadosť, zariadenie s ním
uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. Predmetom zmluvy bude
aj deň začatia poskytovania sociálnej služby.

Postup pri príjme do ZpS
1. Fyzická osoba požiada obec o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej
priloži zdravotný nález, potvrdenie o výške príjmu, rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti
na právne úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka. (tlačivá v "sekcii Dokumenty ZpS).
2. Na základe tejto žiadosti bude žiadateľovi vydaný obcou posudok odkázanosti a rozhodnutie.
3. Žiadateľ si podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
(tlačivo v "sekcii Dokumenty ZpS).

V prípade, že zariadenie má voľné miesto a žiadateľ podal kompletnú žiadosť, zariadenie s ním
uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. Predmetom zmluvy bude
aj deň začatia poskytovania sociálnej služby.

Postup pri príjme do DS
1. Fyzická osoba požiada obec o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej priloži
zdravotný nález, potvrdenie o výške príjmu, rozsudok súdu o pozbavení spôsobilosti na právne
úkony a uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka. (tlačivá v "sekcii Dokumenty DS).
2. Na základe tejto žiadosti bude žiadateľovi vydaný obcou posudok odkázanosti a rozhodnutie.
3. Žiadateľ si podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
(tlačivo v "sekcii Dokumenty DS).
V prípade, že zariadenie má voľné miesto a žiadateľ podal kompletnú žiadosť, zariadenie s ním
uzatvorí písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení. Predmetom zmluvy bude
aj deň začatia poskytovania sociálnej služby.

Zoznam dokladov pri príjme prijímateľa do zariadenia:
– právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
– posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
– sociálny a lekársky posudok,
– žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
– čestné vyhlásenie o príjmových a majetkových pomeroch – overené na obecnom alebo mestskom úrade,
– potvrdenie o výške príjmu – aktuálne rozhodnutie o druhu a výške poberaného dôchodku zo
sociálnej poisťovne,
– občiansky preukaz,
– zdravotnú dokumentáciu,
– zdravotný preukaz poistenca.

Ukončenie poskytovania sociálnej služby v AMOSe n.o.
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sa končí vypovedaním zmluvy o poskytovaní
sociálnych služieb nasledovným postupom:
1. na základe písomnej žiadosti prijímateľa alebo zákonného zástupcu, alebo na podnet zariadenia,
2. CSS AMOS n.o. rozhodne o jednostrannom vypovedaní zmluvy v prípade, ak prijímateľ hrubo
porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb najmä tým, že hrubo
porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za
sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady,
3. prijímateľ alebo zákonný zástupca neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnych služieb
4. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený jej účel poskytovanej sociálnej
služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre CSS AMOS, n.o. znamenalo
zrejmú nevýhodu.

VÚC alebo obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu:
1. uplynutím dojednaného času poskytovania sociálnej služby,
2. smrťou prijímateľa.
Podporte nás
Kontakt
Napíšte nám